អំពីយើងខ្ញុំ

សួរស្តីមិត្តអ្នកអាន!

ដោយផ្តើមចេញពីក្តីស្រលាញ់​ គេហទំព័រអាហារខ្មែរ​​ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៦​​ដោយស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរពិតៗ ដើម្បីប្រមូលផ្តុំនិងរក្សាទុករាល់មុខម្ហូបខ្មែរកុំឱ្យបាត់បង់ ហើយព្រមទាំងចែករំលែកចំណោះដឹងដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយ។

ចំពោះការសរសេរនងចងក្រងពីការធ្វើម្ហូបនេះគឺបានមកពីរសៀវភៅធ្វើម្ហូបនិងពីទស្សនាវដ្តីព្រមទាំងលើវិបសាយមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនិងដកស្រង់យកមករក្សាទុកនិងចែករំលែកដល់ប្រជាជនខ្មែរ។

សូមអភ័យទោសនិងអធ្យាស្រ័យពីសំណាក់អ្នកអានទាំងអស់នូវរាល់កំហុសឆ្គងណាមួយលើគេហទំព័រយើងខ្ញុំ។ សូមអរគុណទុកជាមុខចំពោះសំណាក់អ្នកអានទាំងអស់ដែលបានចូលរួម ផ្តល់យោបល់ល្អៗដើម្បីរួមចំណែកកែលំអដល់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ។

បើមានចង្ងល់ឬសំណួរសូមទាក់ទងតាមរយអ៊ីម៉ែល៖ admin@ahakhmer.com  នោះក្រុមយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លងតបតាមការគួរ។

សូមអរគុណ

អាហារខ្មែរ